HeaderHeaderHeaderHeaderHeader

Spelend leren, de beste basis voor je toekomst

Medezeggenschap Raad

Wat is een MR

Een medezeggenschapsraad is een orgaan voor inspraak in het gevoerde schoolbeleid. Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. In de vergaderingen die minimaal zes keer per jaar gepland worden, wordt dan ook gesproken over belangrijke onderwerpen die de leerlingen, ouders en leerkrachten aangaan. Voorbeelden zijn: huisvesting, veiligheidsprotocol, formatie (indeling van uren en leerkrachten per schooljaar), communicatie, samenwerkingsscholen, etc. In het medezeggenschapsreglement staat alles nader omschreven. Mocht u vragen hebben aan de MR, dan kunt u zich altijd tot een van de leden richten.

Wie zitten er in de MR

In de MR zitten twee ouders (de oudergeleding) en twee leerkrachten ( de leerkrachtgeleding). Elke geleding vertegenwoordigt zijn/haar achterban. Het gemeenschappelijke doel is natuurlijk het welbevinden van de leerlingen. In de Wet op de Medezeggenschapsraden (WMS) is vastgelegd uit hoeveel personen een MR mag bestaan. Voor onze school geldt dat er minimaal 4 en maximaal 6 personen deel uitmaken van de raad. Voor het schooljaar 2018/2019 bestaat de MR uit de volgende personen:

Jeroen de Grave- oudergeleding en voorzitter

Martijn van Loenen- oudergeleding

Henriëtte Vrijma- oudergeleding

Anneke Beukelman - leerkrachtgeleding

Karen de Gans- leerkrachtgeleding

Wanda Noordanus- leerkrachtgeleding

Natasja Lodder -  afgevaardigde voor GMR

De zittingsduur is drie jaar en mag eenmaal verlengd worden. De maximale zittingsduur is dus 6 jaar. Het is de bedoeling dat een MR steeds een beetje wisselt van samenstelling. Net zoals de leerlingen opschuiven van groep 1 t/m 8 en dan van school af gaan, zo verandert de vertegenwoordiging van de MR mee. De MR leden nemen zitting op persoonlijke titel. Het raadplegen van de achterban is niet noodzakelijk, maar soms wel wenselijk.

Contact met de MR: 

mr@cbsgeuzenschip.vcodekring.nl

Directie

Gesprekspartner van de MR is de waarnemend directeur Wim Smit. Op uitnodiging van de raad woont hij gedeeltelijk de vergaderingen bij, zodat er direct gecommuniceerd kan worden.

De GMR

De GMR is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. CBS Geuzenschip is aangesloten bij Vereniging Christelijk Onderwijs de Kring. In een GMR zitten van elk van de 11 scholen van de Kring een afgevaardiging van elke MR. Namens onze school is Natasja Lodder afgevaardigd. In een GMR vergadering komen alleen bovenschoolse onderwerpen aan de orde zoals het vakantierooster, beleidsplannen voor het personeel, de nieuwe Cao, bestuursformatieplannen, samenwerkingsscholen etc. Er is steeds een terugkoppeling van en naar de Medezeggenschapsraden. Gesprekspartner van de GMR is de bovenschoolse directeur van de Kring: Dhr. De Kock.

Wat doet de MR

De MR praat over alles wat de school aangaat. Belangrijke besluiten, die de directie wil nemen, moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan de directie. Dit kan de MR gevraagd én ongevraagd doen. De directie heeft vervolgens de plicht om op deze voorstellen te reageren binnen drie maanden.

De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Dit ligt wettelijk vast in twee vormen van recht dat de MR heeft:

– Het adviesrecht 

Het instemrecht Adviesrecht wil zeggen dat de directie serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Een dergelijk advies hoeft niet zondermeer overgenomen te worden door het bestuur. Voor een aantal besluiten die onder het adviesrecht vallen, geldt dat de MR wèl instemmingsrecht heeft over de gevolgen van beslissingen, die de directie neemt (zeker als dit tegen het advies van de MR in zou gaan!).

- Het imstemrecht

 Instemmingsrecht wil zeggen dat besluiten waarop dit recht van toepassing is, door de directie niet genomen kunnen worden zonder instemming van de MR. Stemt de MR niet in met het voorstel dan kan de directie twee dingen doen. In de eerste plaats kan de directie het besluit zo wijzigen dat de MR er wel mee kan instemmen. In de tweede plaats kan de directie het geschil voorleggen aan een geschillencommissie. De MR kan alleen goed van deze rechten gebruikmaken als zij tijdig, voldoende en juiste informatie ontvangt. Ook dit is wettelijk geregeld via de Informatieplicht van de directie ten opzichte van de MR. Minimaal eenmaal per jaar moet de directie de MR informeren over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en de beleidsvoornemens voor het komende jaar. Dit informeren moet tijdig gebeuren, opdat de MR voldoende tijd heeft om zich te beraden, advies in te winnen en te overleggen.

Welke rechten heeft de MR

Onderverdeeld in Instemmingsrecht en Adviesrecht komt het in grote lijnen op het volgende neer: De MR heeft instemmingsrecht voor de volgende soorten van beslissingen (niet uitputtend):

– Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school (bijvoorbeeld van traditioneel naar Daltononderwijs);

– Vaststelling of wijziging van het schoolplan, het leerplan en het zorgplan; Onderwerpen hierin zijn onder meer: toelatingseisen, leerstof, duur van de opleiding;

– Vaststelling of wijziging van het beleid over de ondersteunende werkzaamheden van ouders;

– Vaststelling of wijziging van het schoolreglement en de schoolgids;

– Vaststelling of wijziging op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

De MR heeft Adviesrecht voor de volgende soorten van beslissingen (niet uitputtend):

– Verandering van de grondslag van de school (bijv. van katholiek naar openbaar);

– Bestemming van de middelen, die de school van de overheid of anderen (met uitzondering van de vrijwillige ouderbijdrage. Hiervoor is de OR verantwoordelijk);

– Inkrimping, beëindiging of uitbreiding van de werkzaamheden op de school;

– Fusie met een andere school; – Beleid inzake aanstelling of ontslag van de schoolleiding;

– Beleid ten aanzien van de toelating en verwijdering van leerlingen;

– Regeling van de vakantie;

– Nieuwbouw of grote verbouwing van de school;

– Beleid ten aanzien van het onderhoud van de school.

De twee geledingen in de MR hebben één gemeenschappelijk doel: het optimaal functioneren van de school. Verreweg de meeste bevoegdheden worden dan ook door de MR als geheel uitgeoefend. Maar soms wordt een besluit genomen dat voor de ene geleding zwaarder telt dan voor de andere. In dat geval heeft de één instemmingsrecht en de ander adviesrecht. Als een besluit meer betrekking heeft op het personeel, geldt over het algemeen dat de personeelsgeleding van de MR meer rechten heeft dan de oudergeleding. Andersom geldt dat de oudergeleding over het algemeen meer rechten heeft bij besluiten, die vooral betrekking hebben op de leerlingen.

 

Notulen MR vergaderingen

Notulen 20 juli 2019

Notulen 12 september 2019

Notulen 30 september 2019

Notulen 2 december 2019

Notulen 20 februari 2020 

Notulen 9 maart 2020

Notulen 30 maart 2020

Notulen 28 april 2020

 

Reactie MR op instemmingsverzoek fusie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle nieuwtjes van onze mooie school.